Welkom bij Saluti

Inzet op Diversiteit en Inclusie

Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat het Utrechtse College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van diversiteit en inclusie. Ons uiteindelijk doel is dat de diversiteit onder de Utrechtse bevolking terugkomt in beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Door adviezen te geven, attendeerbrieven te sturen en expertmeetings te houden op thema’s zoals anti-discriminatie, huisvesting voor ouderemigranten, kunst en cultuur, sport en bewegen, cultuursensitief werken binnen buurtteams, superdiversiteit, etnisch ondernemerschap e.d. dragen wij bij aan een inclusieve Utrechtse samenleving.

Saluti heeft in het verleden verschillende adviezen en reacties over uiteenlopende onderwerpen uitgebracht. In de komende jaren blijven we aandringen op een effectief diversiteitsbeleid, bij de overheid en publieke instellingen. Dat kunnen we alleen realiseren door samen te werken met o.a. partners actief in het Maatschappelijk Netwerk Utrecht, migrantenorganisaties en experts.

Saluti wil met het doen van haar aanbevelingen niet de indruk wekken dat er de afgelopen jaren niets is gepresteerd. Op een aantal terreinen zijn wel degelijk vorderingen gemaakt, maar er is ook zorg over de voortgang. Het eerder geschreven Memorandum heeft tot doel bij te dragen aan een werkelijk inclusief beleid, waarin iedereen kan meedoen. De gehele tekst is hier te downloaden: Memorandum.

Denk mee!
Saluti nodigt alle inwoners van Utrecht uit om mee te denken over onderwerpen die de stad aangaan, van welke aard dan ook. Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs, want Saluti wil een breed netwerk opzetten waarin zoveel mogelijk betrokken inwoners van de stad elkaar kunnen ontmoeten.

Op deze website vindt u de laatste nieuwsberichten, achtergrondinformatie en uitgebrachte adviezen.

Volg ons op