Werkwijze

Saluti adviseert als adviesorgaan aan de gemeente en doet dit door hen uitgebreid schriftelijk advies te geven, adviesgespreken te houden en advies- of attenderingsbrieven te sturen. De adviezen die Saluti uitbrengt bestrijken alle beleidsterreinen die te maken hebben met diversiteit en inclusie. Naast het adviseren van het gemeentebestuur levert Saluti een bijdrage aan het maatschappelijke debat over cultuursensitief werken bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten. Het uiteindelijke doel van Saluti is dat de diversiteit van de Utrechtse bevolking voldoende tot zijn recht komt in de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de gemeente Utrecht, zodat het beleid goed wordt afgestemd op deze samenleving.

De adviezen bereidt Saluti voor in commissies die bestaan uit leden en (ervarings-)deskundigen uit het netwerk van Saluti. Op deze manier zorgt Saluti voor voldoende expertise, zowel op beleidsmatig en bestuurlijk vlak als vanuit de praktijk. Doordat er altijd mensen van buiten Saluti lid zijn van een commissie, borgt Saluti de betrokkenheid van de Utrechtse samenleving.

Op de pagina Activiteiten kunt u onze gepubliceerde adviezen lezen en onze huidige projecten bekijken.

Uitgebreid advies
In een uitgebreid advies formuleert Saluti aanbevelingen op basis waarvan de gemeente toekomstig beleid mede vorm kan geven. Voor een uitgebreid advies geldt dat Saluti de praktijk ingaat en onder andere netwerken in de stad opzoekt voor haar aanbevelingen. Zo publiceerde Saluti in 2013 een verkennend onderzoek naar ‘Inclusief Beleid’ in de gemeente Utrecht. Het jaar 2014 volgde Saluti het inclusief beleid en heeft een advies uitgebracht over de ontwikkeling daarvan: ‘Iedereen inbegrepen? Over de ontwikkeling van inclusief beleid.’ De aanbevelingen zijn van invloed op het gemeentelijk beleid.
De rollen van migrantenzelforganisaties 10 dec 2018
Cultuur Sensitief Werken van 12 apr 2019
Verslag anti-discriminatie 2020

Adviesgesprek
Als de beleidsvorming nog in volle gang is, kan Saluti worden ingeschakeld voor een adviesgesprek over bijvoorbeeld een beleidskader of een concept plan van aanpak. Het college van B&W of een directeur van de gemeentelijke dienst kan Saluti hierom vragen. Voor de beleidsmakers is het voordeel dat de inbreng van Saluti op een vroeg moment wordt meegenomen.

Adviesbrief
Een adviesbrief is een korte reactie op een (concept)beleidsstuk van de gemeente. In een adviesbrief formuleert Saluti aanbevelingen voor actuele vraagstukken, zodat het college van B&W en de gemeenteraad deze kunnen meenemen in de uiteindelijke uitwerking van hun beleid.

Attenderingsbrief
Een attenderingsbrief is een korte brief waarin Saluti het college van B&W vragen stelt over een actueel onderwerp. Het gaat om vragen waarvan het belangrijk is dat het college ze meeneemt in de beginfase van beleidsontwikkeling.

Op 25 juni 2020 heeft Saluti een brief gestuurd naar het college waarin gepleit wordt voor de versterking antidiscriminatiebeleid

Op 20 mei 2021 heeft Saluti een brief gestuurd naar alle Politieke Partijen in Utrecht, waarin de partijen werden verzocht aandacht te geven aan diversiteit en inclusie in hun programma’s voor de raadsverkiezing in 2022.
Participatie en Inclusie na corona voor verkiezingen