Leden

Saluti bestaat uit een aantal bestuursleden. Alle Saluti-Ieden combineren een specifieke expertise op een vakgebied met kennis en ervaring op het terrein van diversiteit en integratie en zijn nauw verbonden met de Utrechtse samenleving. Saluti-leden behartigen niet de belangen van etnische minderheden; in zijn adviezen weegt Saluti voortdurend af wat de belangen zijn van de gehele Utrechtse bevolking. Leden worden gekozen voor de duur van vier jaar, met (mogelijke) verlenging van vier jaar. Verder wordt Saluti versterkt door een aantal sleutelfiguren binnen een paar commissies waar ze aan deelneemt.

Daarnaast is er ook een beleidsmedewerker werkzaam bij Saluti, die wordt ondersteund door een stagiair. De beleidsmedewerker ondersteunt Saluti in de dagelijkse werkzaamheden door actief bij te dragen aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid op de onderscheiden beleidsterreinen binnen de organisatie, evenals het uitvoeren van onderzoek en het overdragen van deze informatie.


Hanneke Hautvast

foto Hanneke Hautvast, bestuurslid Saluti

Hanneke heeft als directeur Onderwijs en Innovatie bij ROC Midden Nederland gewerkt en is betrokken geweest bij veel projecten waarbij partijen zoals de gemeente, wijkorganen, bedrijven een rol speelden. Zij is ook betrokken geweest bij het opzetten van de Utrechtse School, een onderwijsvoorziening voor risicojongeren. Daarnaast maakt zij zich in haar vrijwilligersrol als voorzitter van Vluchtelingenwerk Midden Nederland sterk voor de mensen die een nieuw leven in Nederland beginnen.

” Er is al veel bereikt, maar zeker in deze tijd van politieke tegenbeweging en economische crisis is het blijven ontwikkelen van beleid gericht op deelname van alle groeperingen aan onze multiculturele samenleving in Utrecht van groot belang.”
Hanneke is vice-voorzitter, lid van het dagelijks bestuur van Saluti.

Arend Odé

foto Arend Ode, bestuurslid

Arend is onderzoeker bij Regioplan, een particulier onderzoeksbureau.De onderzoeken waar Arend aan werkt gaan vooral over de positie van migrantengroepen en de werking van het integratiebeleid.

Arend ziet het thema Inburgering als een van zijn specialiteiten. Vanuit deze achtergrond wil hij zijn kennis en ervaring graag inzetten voor Saluti.
“Ik wil graag over diverse onderwerpen meepraten en de raad te helpen bij het opstellen van adviezen aan de gemeente.” Arend Odé woont inmiddels ruim twintig jaar in de stad Utrecht, waar hij de onder andere de studie Sociale Geografie heeft afgerond. Arend is een ervaren onderzoeker en houdt zich bij Saluti op dit moment bezig met buurtteams sociaal.

Rein Sohilait

foto Rein Sohilait bestuur Saluti
Rein heeft als programma-manager, senior-adviseur voor diverse provinciale en landelijke kennisorganisaties gewerkt. Onder meer voor FORUM. Ook als bestuurslid is hij voor diverse landelijke maatschappelijke organisaties nog actief (geweest). Onder meer Nederlandse Woonbond. Rein is vooral gespecialiseerd in het actief betrekken van bewoners in verbeterplannen gericht op hun woon- en leefomgeving. Niet alleen ‘oog voor de stenen maar ook de mensen’ is zijn leitmotief. Hij heeft bijgedragen aan diverse

onderzoeksprojecten, publicaties, methodiekbeschrijvingen waarbij vooral ook oog is voor het vraagstuk van superdiversiteit in steden en wijken. Utrecht vindt hij een boeiende ‘bruisende pluriforme kennisstad’ voor jong en oud ongeacht hun afkomst. Rein ziet in thema’s als diversiteit in kunst en cultuur en (ouderen) huisvesting zijn specialiteiten. Hij zet zijn brede (bestuurlijke) kennis en netwerk graag voor Saluti in. Rein heeft organisatie-antropologie gestudeerd en vindt het bijeen brengen van publieke en private organisaties even belangrijk als mensen ongeacht hun verschillende culturele achtergronden.

Yuba Zalen

yubaYuba is een actieve en betrokken burger in Utrecht. Hij heeft zich actief ingezet voor verschillende maatschappelijke projecten, zoals het maatschappelijk instituut MOVISIE,  Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en Amazigh vereniging Syphax. In dienst van de Bibliotheek Utrecht heeft hij verschillende activiteiten verzorgd voor het voortgezet onderwijs. Hij ziet kunst en cultuur als een geschikt middel voor het ontwikkelen van een sterke identiteit. Dit acht hij nodig voor een stabiele gemeenschap, die i.p.v. enkel consumeert ook levert aan de samenleving. Het blijvend leggen van een link tussen jong en oud ziet hij als een uitdaging. Yuba is klassendocent bij de IMC Weekendschool en volgt een lerarenopleiding.

Suzanne Bouma

Suzanne BoumaSuzanne woont in Utrecht en heeft middels haar opleidingen ‘Godsdienstwetenschappen’ en ‘Islam in de Moderne Wereld’ veel kennis opgedaan over  integratievraagstukken, welke ze daarna als beleidsonderzoeker verder heeft ontwikkeld. Zo werkte ze bij het onderzoeksbureau Panteia en voerde ze daar op diverse beleidsterreinen onderzoek uit naar participatie, integratie en diversiteit en onderzoekt ze op dit moment bij Atria (Kennisintituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis) vraagstukken rondom emancipatie en diversiteit. Daarnaast is Suzanne taalmaatje via Humanitas en bestuurslid van de Stichting Haring&Hummus. Suzanne is sinds 2016 lid van Saluti en ze zet zich met plezier in bij het samenstellen van onafhankelijk advies en het aanzwengelen van maatschappelijk debat, zodat de gemeente blijft investeren in diversiteitsbeleid.

De diverse commissies van Saluti worden versterkt door (externe, vrijwillige) commissieleden uit het netwerk die elk vanuit een eigen expertise betrokken zijn bij de adviestrajecten. De commissieleden op dit moment zijn: mw. Marieke Lampe (Cosbo Stad Utrecht) en mw. Mirjam Dankoor (Kunst en Cultuur).