Nieuws overzicht

JAARVERSLAG 2022

De eerste helft van 2022 stond in het teken van de Gemeenteraadsverkiezing in Utrecht. In dit kader heeft Saluti dialogen gevoerd met verschillende groepen bewoners uit de stad om een goed beeld te krijgen van de aandachtspunten voor en verwachtingen van het nieuwe College. Dit resulteerde in speerpunten voor Saluti in 2022-2023. Tevens was dit de aanleiding om ook een politiek debat te voeren met bi-culturele jongeren in de stad.
Saluti heeft zich sterk gemaakt voor diversiteit in het gemeentelijke beleid en bij de uitvoering daarvan.
We hebben dit gedaan middels gesprekken en overleggen met gemeentelijke beleidsadviseurs, wethouder en besturen van maatschappelijke organisaties.

In het jaarverslag 2022 lees u meer over onze activiteiten

Jaarverslag-Saluti-2022

Verkiezingsdebat jongeren en politici 3 maart 2022

Saluti organiseert een politiek debat met en voor jongeren. Het debat wordt gehouden op 3 maart in ZIMIHC-theater Stefanus.

Utrechtse jongeren willen hun ervaringen, problemen en kansen graag uitwisselen met de politieke partijen. Het gaat daarbij om uiteenlopende onderwerpen, die zij belangrijk vinden zoals onderwijs, werk/stage, discriminatie, (mentale)gezondheid en vrijetijdsbesteding.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar salutiutrecht@gmail.com. Echter, vanwege de corona-maatregelen is het aantal plaatsen beperkt. Alleen op aanmelding naar binnen.

Praktische informatie

Datum:            3 maart 2022

Tijd:                19.30 uur – 21.30 uur

Plaats:             ZIMIHC-theater Stefanus, Braziliëdreef 2

Jaarverslag 2021

2021 was weer een jaar waarin wij als Saluti ons sterk maakten voor diversiteit en inclusie voor bewoners van Utrecht met een migratieachtergrond. Het is ook een jaar waarin de negatieve gevolgen van de pandemie toenamen en zichtbaarder werden. Er is een sterke toename van eenzaamheid onder alle leeftijden, toename van onderwijsachterstand bij de jeugd, toename van sociaalpsychologische- en economische problemen bij delen van de Utrechtse bevolking. Saluti heeft op verschillende wijze aandacht gevraagd voor onderstaande thema’s.

Maar met name ook voor de situatie van de burgers die zwaarder getroffen zijn door de coronapandemie. Waar het mogelijk was, heeft Saluti dit samen gedaan met collega-organisaties.

Jaarverslag Saluti 2021.

Toetsingkader woonvoorzieningen ouderen

Saluti werkt samen met ACO, COSBO, LHBTIQ+ beleid Utrecht, SOLGU en WMO Cliëntenraad Utrecht in de Werkgroep Woonvoorzieningen ouderen. In 2020 heeft de werkgroep “Toetsingskader uitvoering woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen in Utrecht” opgesteld. De werkgroep geeft met dit toetsingskader aan waar de huisvesting voor ouderen aan dient te voldoen. Saluti’s inbreng was gericht op het bouwen voor ouderen met diverse achtergronden en lage inkomens.

Daarnaast heeft de werkgroep gesprekken gevoerd met verschillende fracties, die de motie “Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen” hebben ingediend. Deze motie is aangenomen door de gemeenteraad.

De werkgroep heeft dit toetsingskader aan de wethouders Kees Diepeveen (o.m. Wonen) en Maarten van Ooijen (o.m. Maatschappelijke Ondersteuning) aangeboden. Beide wethouders verwelkomden het toetsingskader en de samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Het toetsingskader
Motie gemeenteraad

Verslag bijeenkomsten Antidiscriminatie

Gemeente Utrecht presenteert dit jaar een nieuw plan tegen discriminatie. Dit is een vervolg op ‘Wel verschillend, niet apart!’, de Utrechtse Antidiscriminatie Agenda 2016 – 2020. Saluti leverde input voor het nieuwe actieplan. Saluti heeft vijf dialoogbijeenkomsten georganiseerd voor verschillende groepen.

De uitkomst van deze bijeenkomsten kunt u hier lezen

Jaarverslag 2020

De activiteiten van Saluti in 2020 stonden deels in teken van coronapandemie. Saluti besloot een verkenning uit te voeren naar de gevolgen van corona voor migrantenhuishoudens. Over dit project en andere activiteiten van Saluti in 2020 kunt u meer lezen in het jaarverslag.

Saluti-jaarverslag-2020

Zorgbrief cultuursensitief werken

Sinds 2016 monitort Saluti in samenwerking met de gemeente Utrecht de ontwikkelingen m.b.t. “cultuursensitief werken” bij de buurtteams. Saluti heeft in het verleden namelijk het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een verkenning te doen naar positieve voorbeelden en verbeterpunten voor verdere ontwikkeling van cultuursensitief werken voor de buurtteams. Op grond van de gesprekken met betrokken partijen zijn de toegankelijkheid, werkwijze, deskundigheid, personeelssamenstelling en de samenwerking onder de loep genomen. Hierbij is er advies gegeven aan de buurtteams. De toegankelijkheid en aansluiting van de buurtteams bij bewoners met een migratieachtergrond blijft echter voor verbetering vatbaar. Daarom heeft Saluti in het kader van de nieuwe aanbestedingen voor de buurtteams een brief geschreven naar de gemeente waarbij er aandacht wordt gevraagd voor dit thema. Hieronder vindt u zowel de zorgbrief als de verslagen van de rondetafelgesprekken:

Zorgbrief cultuursensitief werken ivm aanbestedingen 2018

Terugkoppeling rondetafelgesprek Saluti 9-2

Verslag: Boekpresentatie en debat over de diversiteit in de kunst en cultuur

Verslag: Boekpresentatie en debat over de diversiteit in de kunst en cultuur

Op 13 maart organiseerde Saluti een boekpresentatie en debat over de diversiteit in de kunst en cultuur. Dit naar aanleiding van haar kersverse boekje “Spiegels en ramen voor een inclusief Utrecht”. In dit boekje zijn diverse kunstmakers geïnterviewd over het thema en zijn hun initiatieven in het zonnetje gezet.

Giep Hagoort -emeritus hoogleraar kunst en economie- en Yuba Zalen -bestuurslid Saluti- leidden de boekpresentatie en het debat. Als eerste kreeg Rein Sohilat, bestuurslid van Saluti aan het woord. Rein vertelde dat Saluti al jaren oog heeft voor dit onderwerp. Zo organiseerde het adviesorgaan in 2015 een expertmeeting over diversiteit in de kunst en cultuur. In 2016 bracht Saluti een adviesnota uit als reactie op de cultuurnota van de gemeente Utrecht. Hierin werd feedback gegeven aan de gemeente over hoe diversiteit in de kunst en cultuur te bevorderen.

boekpresentatie

Na Rein Sohilait kwam Pilar Besli, de auteur van het boekje aan het woord. Zij lichtte de hoogtepunten uit “Spiegels en ramen” toe. Volgens Pinar beoogt Saluti met “Spiegels en ramen voor een inclusief Utrecht” de diversiteit in de kunst- en cultuursector op de agenda van maatschappelijke organisaties en de gemeente te zetten. In het boekje zijn vijf thema’s m.b.t. diversiteit prominent naar voren gekomen, namelijk cultuureducatie, programmering, personeel, partnerschap en subsidies. Deze thema’s werden door Pinar toegelicht op basis van de citaten uit het boekje.

De toelichting op het boekje werd gevolgd door een reactie van Kees Diepeveen, de cultuurwethouder van de gemeente Utrecht. Hij voelde zich uitgedaagd door de volgende uitspraak in het boekje: “Beoordeel de subsidieaanvragen niet alleen op artistieke kwaliteit, maar ook op maatschappelijke meerwaarde.” Volgens Diepeveen zijn er in Utrecht stappen gemaakt voor een diverser kunst en cultuursector. Utrecht is namelijk een “age cultural friendly city”. Dit is een programma waarin jong en oud samen kunst beoefenen. Verder komen volgens Diepeveen de vier P’s van de code culturele diversiteit[1] (publiek, programmering, personeel en programma) terug bij de culturele zondagen, werkt theater Utrecht samen met “New Dutch connections”[2] en zijn de culturele instellingen bij het ROC in Overvecht op bezoek geweest waarbij de studenten zich presenteerden aan de professionals. “Als er één festival is in Utrecht wat zo divers is, is dat Le guess who?[3]”, voegde de wethouder hieraan toe. De dagvoorzitters vroegen vervolgens aan het publiek wat voor cijfer zij geven aan het diversiteitsbeleid van de gemeente m.b.t. de kunst en cultuur. Het publiek was hier niet net zo enthousiast over als de wethouder; er werden cijfers genoemd variërend van 4 tot 6.

Na de reactie van de wethouder werd Leendert van Veldhuizen geïnterviewd door de moderators. Leendert is locatiecoördinator en wijkcultuurcoach bij ZIMIHC-theater en één van de geïnterviewden in het boekje “Spiegels en ramen voor een inclusief Utrecht”. Leendert van Veldhuizen vindt het belangrijk om mbo-jongeren te binden aan de kunst- en cultuursector om op deze manier te zorgen voor meer diversiteit. “Er gebeuren mooie dingen in de cultuursector. Maar accepteer dat kunst en cultuur momenteel iets is voor mensen met een privilege.”, voegde Leendert hieraan toe.

boekpresentatie-2

In het tweede deel van de avond vond er een politiek debat plaats over het thema van de avond. Zeven Utrechtse politici namen hier deel aan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende kandidaat-raadsleden waren van de partij; Mounhim Tahtahi (PvdA), Ellen Bijsterbosch (D66), Melody Deldjou-Fard (GroenLinks), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren), Jelle Bouwhuis (DENK), Radj Ramcharan (CDA) en André van Schie (VVD).

Alle aanwezige partijen werden bevraagd over een thema uit hun verkiezingsprogramma. Zo vertelde Ellen Bijsterbosch (D66) iets over “wijken en diversiteit”. Zij vindt dat cultuur in de wijken begint, en niet op de stadsschouwburg. Talentvolle jongeren in de wijken moeten immers kunnen doorgroeien. Verder moet je het werkveld en kunstscholen aan elkaar verbinden, aldus mevrouw Bijsterbosch. Zij pleit voor meer geld voor cultuur. Alle andere partijen vonden dat ook.

Bij Melody Deldjou-Fard (GroenLinks) stond het thema “code culturele diversiteit” centraal. “Hoe wil GroenLinks ervoor zorgen dat de culturele instellingen verantwoording afleggen over meer diversiteit in hun publiek, programma, personeel en partners?”, vroeg de moderator aan mevrouw Fard. Volgens Melody Deldjou-Fard moeten culturele instellingen zich houden aan de code culturele diversiteit. Dit kun je echter niet van bovenaf opleggen. Aan de andere kant moet de code ook niet vrijblijvend zijn. Het publiek reageerde daar kritisch op. “Als de code culturele diversiteit vrijblijvend wordt, wat kun je dan daartegen doen?”, vroeg een aanwezige zich af.

boekpresentatie-3

 

Jelle Bouwhuis (DENK) pleitte tijdens het debat voor een museum in Lombok met aandacht voor de migratiegeschiedenis van Utrecht. “Wij willen meer diversiteit in de kunst en cultuur. Maar dat is ook heel moeilijk in deze sector”, voegde dhr. Bouwhuis daaraan toe. André van Schie (VVD) gelooft niet in dit idee. Hij vindt dat migratieculturen niet in hoekjes moeten worden geplaatst.

Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren) maakte zich tijdens het debat hard voor specifieke doelgroepen. Kunst en cultuur moet namelijk ook toegankelijk zijn voor zieken en mensen met een laag inkomen. Dhr. van Heuven vindt tevens dat in buurthuizen meer culturele activiteiten georganiseerd mogen worden. Want sommige mensen komen helemaal niet in de binnenstad.

Volgens Mounhim Tahtahi (PvdA) moeten de Culturele Zondagen dichter bij de bewoners worden georganiseerd, en waar mogelijk ook samen met hen. Culturele Zondagen is een cultureel event in Utrecht dat zes keer per jaar plaatsvindt. Dit vormt volgens Tahtahi een middel om diversiteit in de wijken te vergroten. Andersom pleit het CDA voor meer subsidiegeld voor de amateurkunsten. Het Utrechtse subsidiegeld kan beter besteed worden aan de verenigingen in de gemeente, in plaats van grote, gevestigde culturele instellingen of festivals. Volgens Radj Ramcharan (CDA) zijn er veel amateurkunstenaars onder mensen met een migratieachtergrond.

boekpresentatie-4

Verder wil VVD meer aandacht voor cultuur in Leidse Rijn, De Meern, Haarzuilen en Vleuten. “Waarom?” vroeg de moderator aan André van Schie (VVD). “Omdat daar niets gebeurt.”, antwoordde van Schie hierop. Hij is tevens voorstander van het houden van een pitch i.p.v. een subsidieformulier invullen bij aanvragen. “Sommige mensen zijn beter in pitchen, en juist niet in schrijven.”, aldus André van Schie.

Na het debat werd deze veelzijdige avond afgesloten met een dankwoord van Hanneke Haaksma, vicevoorzitter van Saluti.

1 “De Code culturele diversiteit is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publiek gefinancierde culturele instellingen. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren. Deze website geeft alle basisinformatie over de pijlers Publiek, Programma, Personeel en Partners.” (http://codeculturelediversiteit.com)

[2] Stichting New Dutch Connections (NDC) gebruikt theater, kunst en training om burgers te inspireren en te motiveren actief te worden in onze multiculturele en multireligieuze samenleving zodat de vreemdeling geen vreemdeling meer is en de vluchteling thuis komt.

[3] Le Guess Who? is een internationaal muziekfestival. Deze vindt in 2018 plaats in Utrecht.