Nieuws overzicht

Zorgbrief cultuursensitief werken

Sinds 2016 monitort Saluti in samenwerking met de gemeente Utrecht de ontwikkelingen m.b.t. “cultuursensitief werken” bij de buurtteams. Saluti heeft in het verleden namelijk het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een verkenning te doen naar positieve voorbeelden en verbeterpunten voor verdere ontwikkeling van cultuursensitief werken voor de buurtteams. Op grond van de gesprekken met betrokken partijen zijn de toegankelijkheid, werkwijze, deskundigheid, personeelssamenstelling en de samenwerking onder de loep genomen. Hierbij is er advies gegeven aan de buurtteams. De toegankelijkheid en aansluiting van de buurtteams bij bewoners met een migratieachtergrond blijft echter voor verbetering vatbaar. Daarom heeft Saluti in het kader van de nieuwe aanbestedingen voor de buurtteams een brief geschreven naar de gemeente waarbij er aandacht wordt gevraagd voor dit thema. Hieronder vindt u zowel de zorgbrief als de verslagen van de rondetafelgesprekken:

Zorgbrief cultuursensitief werken ivm aanbestedingen 2018

Terugkoppeling rondetafelgesprek Saluti 9-2

Verslag: Boekpresentatie en debat over de diversiteit in de kunst en cultuur

Verslag: Boekpresentatie en debat over de diversiteit in de kunst en cultuur

Op 13 maart organiseerde Saluti een boekpresentatie en debat over de diversiteit in de kunst en cultuur. Dit naar aanleiding van haar kersverse boekje “Spiegels en ramen voor een inclusief Utrecht”. In dit boekje zijn diverse kunstmakers geïnterviewd over het thema en zijn hun initiatieven in het zonnetje gezet.

Giep Hagoort -emeritus hoogleraar kunst en economie- en Yuba Zalen -bestuurslid Saluti- leidden de boekpresentatie en het debat. Als eerste kreeg Rein Sohilat, bestuurslid van Saluti aan het woord. Rein vertelde dat Saluti al jaren oog heeft voor dit onderwerp. Zo organiseerde het adviesorgaan in 2015 een expertmeeting over diversiteit in de kunst en cultuur. In 2016 bracht Saluti een adviesnota uit als reactie op de cultuurnota van de gemeente Utrecht. Hierin werd feedback gegeven aan de gemeente over hoe diversiteit in de kunst en cultuur te bevorderen.

boekpresentatie

Na Rein Sohilait kwam Pilar Besli, de auteur van het boekje aan het woord. Zij lichtte de hoogtepunten uit “Spiegels en ramen” toe. Volgens Pinar beoogt Saluti met “Spiegels en ramen voor een inclusief Utrecht” de diversiteit in de kunst- en cultuursector op de agenda van maatschappelijke organisaties en de gemeente te zetten. In het boekje zijn vijf thema’s m.b.t. diversiteit prominent naar voren gekomen, namelijk cultuureducatie, programmering, personeel, partnerschap en subsidies. Deze thema’s werden door Pinar toegelicht op basis van de citaten uit het boekje.

De toelichting op het boekje werd gevolgd door een reactie van Kees Diepeveen, de cultuurwethouder van de gemeente Utrecht. Hij voelde zich uitgedaagd door de volgende uitspraak in het boekje: “Beoordeel de subsidieaanvragen niet alleen op artistieke kwaliteit, maar ook op maatschappelijke meerwaarde.” Volgens Diepeveen zijn er in Utrecht stappen gemaakt voor een diverser kunst en cultuursector. Utrecht is namelijk een “age cultural friendly city”. Dit is een programma waarin jong en oud samen kunst beoefenen. Verder komen volgens Diepeveen de vier P’s van de code culturele diversiteit[1] (publiek, programmering, personeel en programma) terug bij de culturele zondagen, werkt theater Utrecht samen met “New Dutch connections”[2] en zijn de culturele instellingen bij het ROC in Overvecht op bezoek geweest waarbij de studenten zich presenteerden aan de professionals. “Als er één festival is in Utrecht wat zo divers is, is dat Le guess who?[3]”, voegde de wethouder hieraan toe. De dagvoorzitters vroegen vervolgens aan het publiek wat voor cijfer zij geven aan het diversiteitsbeleid van de gemeente m.b.t. de kunst en cultuur. Het publiek was hier niet net zo enthousiast over als de wethouder; er werden cijfers genoemd variërend van 4 tot 6.

Na de reactie van de wethouder werd Leendert van Veldhuizen geïnterviewd door de moderators. Leendert is locatiecoördinator en wijkcultuurcoach bij ZIMIHC-theater en één van de geïnterviewden in het boekje “Spiegels en ramen voor een inclusief Utrecht”. Leendert van Veldhuizen vindt het belangrijk om mbo-jongeren te binden aan de kunst- en cultuursector om op deze manier te zorgen voor meer diversiteit. “Er gebeuren mooie dingen in de cultuursector. Maar accepteer dat kunst en cultuur momenteel iets is voor mensen met een privilege.”, voegde Leendert hieraan toe.

boekpresentatie-2

In het tweede deel van de avond vond er een politiek debat plaats over het thema van de avond. Zeven Utrechtse politici namen hier deel aan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende kandidaat-raadsleden waren van de partij; Mounhim Tahtahi (PvdA), Ellen Bijsterbosch (D66), Melody Deldjou-Fard (GroenLinks), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren), Jelle Bouwhuis (DENK), Radj Ramcharan (CDA) en André van Schie (VVD).

Alle aanwezige partijen werden bevraagd over een thema uit hun verkiezingsprogramma. Zo vertelde Ellen Bijsterbosch (D66) iets over “wijken en diversiteit”. Zij vindt dat cultuur in de wijken begint, en niet op de stadsschouwburg. Talentvolle jongeren in de wijken moeten immers kunnen doorgroeien. Verder moet je het werkveld en kunstscholen aan elkaar verbinden, aldus mevrouw Bijsterbosch. Zij pleit voor meer geld voor cultuur. Alle andere partijen vonden dat ook.

Bij Melody Deldjou-Fard (GroenLinks) stond het thema “code culturele diversiteit” centraal. “Hoe wil GroenLinks ervoor zorgen dat de culturele instellingen verantwoording afleggen over meer diversiteit in hun publiek, programma, personeel en partners?”, vroeg de moderator aan mevrouw Fard. Volgens Melody Deldjou-Fard moeten culturele instellingen zich houden aan de code culturele diversiteit. Dit kun je echter niet van bovenaf opleggen. Aan de andere kant moet de code ook niet vrijblijvend zijn. Het publiek reageerde daar kritisch op. “Als de code culturele diversiteit vrijblijvend wordt, wat kun je dan daartegen doen?”, vroeg een aanwezige zich af.

boekpresentatie-3

 

Jelle Bouwhuis (DENK) pleitte tijdens het debat voor een museum in Lombok met aandacht voor de migratiegeschiedenis van Utrecht. “Wij willen meer diversiteit in de kunst en cultuur. Maar dat is ook heel moeilijk in deze sector”, voegde dhr. Bouwhuis daaraan toe. André van Schie (VVD) gelooft niet in dit idee. Hij vindt dat migratieculturen niet in hoekjes moeten worden geplaatst.

Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren) maakte zich tijdens het debat hard voor specifieke doelgroepen. Kunst en cultuur moet namelijk ook toegankelijk zijn voor zieken en mensen met een laag inkomen. Dhr. van Heuven vindt tevens dat in buurthuizen meer culturele activiteiten georganiseerd mogen worden. Want sommige mensen komen helemaal niet in de binnenstad.

Volgens Mounhim Tahtahi (PvdA) moeten de Culturele Zondagen dichter bij de bewoners worden georganiseerd, en waar mogelijk ook samen met hen. Culturele Zondagen is een cultureel event in Utrecht dat zes keer per jaar plaatsvindt. Dit vormt volgens Tahtahi een middel om diversiteit in de wijken te vergroten. Andersom pleit het CDA voor meer subsidiegeld voor de amateurkunsten. Het Utrechtse subsidiegeld kan beter besteed worden aan de verenigingen in de gemeente, in plaats van grote, gevestigde culturele instellingen of festivals. Volgens Radj Ramcharan (CDA) zijn er veel amateurkunstenaars onder mensen met een migratieachtergrond.

boekpresentatie-4

Verder wil VVD meer aandacht voor cultuur in Leidse Rijn, De Meern, Haarzuilen en Vleuten. “Waarom?” vroeg de moderator aan André van Schie (VVD). “Omdat daar niets gebeurt.”, antwoordde van Schie hierop. Hij is tevens voorstander van het houden van een pitch i.p.v. een subsidieformulier invullen bij aanvragen. “Sommige mensen zijn beter in pitchen, en juist niet in schrijven.”, aldus André van Schie.

Na het debat werd deze veelzijdige avond afgesloten met een dankwoord van Hanneke Haaksma, vicevoorzitter van Saluti.

1 “De Code culturele diversiteit is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publiek gefinancierde culturele instellingen. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren. Deze website geeft alle basisinformatie over de pijlers Publiek, Programma, Personeel en Partners.” (http://codeculturelediversiteit.com)

[2] Stichting New Dutch Connections (NDC) gebruikt theater, kunst en training om burgers te inspireren en te motiveren actief te worden in onze multiculturele en multireligieuze samenleving zodat de vreemdeling geen vreemdeling meer is en de vluchteling thuis komt.

[3] Le Guess Who? is een internationaal muziekfestival. Deze vindt in 2018 plaats in Utrecht.

Advies aan het college van gemeente Utrecht over culturele diversiteit

Advies aan het college van gemeente Utrecht over culturele diversiteit

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart heeft Saluti een attenderingsbrief gestuurd naar de collegeonderhandelaars. In deze brief zijn adviezen geformuleerd aan het nieuwe college met betrekking tot de culturele diversiteit in de stad Utrecht. Thema’s zoals segregatie in het onderwijs, werkloosheid onder migrantenjongeren en cultuursensitief werken komen hierbij aan de orde. Klik a.u.b. op de link hieronder om de volledige brief te lezen:

Attenderingsbrief nieuwe college 2018

 

rapport: sport en integratie

Sport en integratie

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar het onderzoeksbureau DSP gevraagd om een onderzoek te doen naar de sportbeoefening van diverse groepen; meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond, mensen met een chronische ziekte en ouderen in de stad. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd door in de wijken Overvecht, Noordwest en Zuidwest. Saluti heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit onderzoek door samen met de gemeente de juiste partij te kiezen die het onderzoek zou uitvoeren en door feedback te geven op het conceptrapport. Hieronder vindt u het definitief rapport:

Aanvullende bijlage bij literatuurhoofdstuk bijlagenboek (def)

Bijlagenboek – Literatuurverkenning en bevindingen uit interviews met wi.._

Aanvullende bijlage bij literatuurhoofdstuk bijlagenboek (def)

 

Verslag: Migrantenzelforganisaties willen actie zien

Op 14 november vond in buurtcentrum de Oase een rondetafelgesprek plaats met Saluti en
tiental migrantenzelforganisaties. Tijdens het gesprek maakte Saluti kennis met deze organisaties. Deze bijeenkomst ving aan met een introductie van alle aanwezigen. Vervolgens nam bestuurslid Hanneke Haaksma het woord en gaf informatie over Saluti en vertelde wat dit orgaan – mede – voor deze organisaties kan betekenen. Vervolgens kwamen de zelforganisaties één voor één aan de beurt met een uiteenzetting van wie zij zijn en welke organisatie zij vertegenwoordigen.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst had betrekking op het lopend onderzoek naar migrantenzelforganisaties en hun functie in maatschappelijk-politieke zin. Salim El Moughni – onderzoeker bij Saluti – vertelde kort over het onderzoek en stelde de organisaties de nodige vragen om een inzicht te krijgen in wat er speelt bij mzo’s.

Het werd een interessante avond, gezien de aanwezigen de nodige input leverden m.b.t. de onderzoeken waar ze bij betrokken werden in het verleden. Er heerste op de eerste plaats een vrij sterke gevoel onder hen dat ze voor de zoveelste keer voor een onderzoek (mogelijk) zouden worden gevraagd maar vervolgens niet te horen zouden krijgen waarin hun input heeft geresulteerd. Betrokkenheid bij een onderzoek dient volgens de mzo’s van begin tot eind te zijn. Daarnaast heeft iedere organisatie voor zich een belang te beschermen of een gemeenschap te vertegenwoordigen.

Ten tweede kwam naar voren dat het voor deze organisaties inmiddels wel tijd is voor actie en betrokkenheid vanuit de gemeente. Want tientallen jaren geleden werden mzo’s ook aan onderzoeken verbonden. Echter heeft het nooit (voor hen) iets opgeleverd, aldus de vertegenwoordigers van mzo’s.

Het vertrouwen in een voor hen gunstige afloop van dit onderzoek was niet aanwezig. De aanwezige organisaties lieten overduidelijk blijken niet tevreden te zijn met hoe het gaat. Daarmee doelde men op dat heeft op de relatie met de gemeente. Kortom vond men dit het zoveelste onderzoek die langskomt waar mzo’s niets aan zullen hebben. Saluti heeft met de aanwezige organisaties afgesproken periodiek af te spreken en hen vooral op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het onderzoek.

Themabijeenkomst over Superdiversiteit

Hoe horen wij anno 2017 om te gaan met diversiteit in Utrecht? Biedt superdiversiteit nieuwe inzichten voor een inclusieve stad? Saluti organiseert op 11 oktober een themabijeenkomst over ‘superdiversiteit’, waarbij Prof. Maurice Crul ingaat op deze vragen en hierover in dialoog treedt met de aanwezigen. 

In 2016 was 22% van de Nederlanders zelf of (tenminste) één van de ouders in het buitenland geboren. In de grootste steden is dit percentage hoger. Amsterdam is sinds 2011 officieel een ‘meerderheidsminderheden’ stad: een stad waarin de ouder meerderheidsgroep een minderheid is geworden. De verwachting is dat ook andere grote Nederlandse steden zullen volgen.

Terwijl de super diverse stad aan de ene kant een steeds concretere realiteit wordt, staat aan de andere kant het idee van de multiculturele samenleving steeds verder onder druk. Dit heeft geleid tot een belangrijke paradox in het integratiedebat. Het is deze paradox waardoor het integratiedebat eigenlijk jaren op slot zit“, aldus Prof. Crul. Hij zal tijdens deze bijeenkomst de uitdagingen schetsen en de perspectieven bespreken rondom het thema superdiversiteit.

Verder zal het bestuur van Saluti haar recente en komende activiteiten presenteren. Tot slot is er de gelegenheid om te netwerken onder het genot van een drankje.

Praktische informatie

Datum: 11 oktober 2017

Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Torenzaal
Domplein 4, 3512 JC, Utrecht

Programma:
16.00 uur: Inloop
16.15 uur: Welkomstwoord Saluti
16.25 uur: Keynote speech door Maurice Crul over superdiversiteit
16.45 uur: Gesprek met de zaal
17.15 uur: Borrel
18.00 uurEinde

Toegang: Gratis

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: salutiutrecht@gmail.com

Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat in 2003 is ingesteld door de gemeente Utrecht. Saluti adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over integratie en diversiteit in de Utrechtse samenleving.