Projecten

Saluti heeft op dit moment een aantal projecten lopen. Hieronder vind u een overzicht van alle projecten waar wij ons momenteel mee bezig houden.

Huisvesting voor migrantenouderen

In opdracht van het MNU en in goede samenwerking met ACO hebben we de mogelijkheden onderzocht naar goede huisvesting voor migrantenouderen in de wijk Overvecht. In het najaar van 2018 is de notitie woonzorginitiatieven van migrantenouderen aan het College en de Raad aangeboden.

Cultuur sensitief werken in buurtteams

In opdracht van het MNU bracht het Verwey-Jonker Instituut in 2016 een verkenning uit naar cultuursensitief werken onder de buurtteams (Sociaal en Jeugd & Gezien). Het doel van de verkenning was het in beeld brengen van de positieve voorbeelden en verbeterpunten met betrekking tot cultuur sensitief werken in buurtteams met buurtmedewerkers, ambtenaren, sleutelfiguren in de wijk en cliënten. Saluti gaat nu namens MNU monitoren of er ook daadwerkelijke verbeteringen binnen buurtteams hebben plaatsgevonden sinds dit rapport is verschenen.

Notitie Cultuursensitiviteit buurtteams Utrecht (002)

Etnisch ondernemerschap

In goed partnerschap met Artikel 1 MN onderzoeken wij waar ondernemers van allochtone afkomst tegen aanlopen. Dit naar aanleiding van een klacht die is binnengekomen bij Artikel 1. Inmiddels loopt er een onderzoek naar de wensen en behoeften van de etnisch ondernemers in Utrecht. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het ophalen van inzichten en netwerk om later meer bewustwording te creëren bij zowel de gemeente als etnische ondernemers.

Vooronderzoek etnisch ondernemerschap in Utrecht

Onderzoeksbevindingen etnisch ondernemerschap

Sport en integratie

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar het onderzoeksbureau DSP gevraagd om een onderzoek te doen naar de sportbeoefening van diverse groepen; meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond, mensen met een chronische ziekte en ouderen in de stad. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd door in de wijken Overvecht, Noordwest en Zuidwest: Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken? (hyperlink) Saluti heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit onderzoek en heeft het rapport en de daar uit voortkomende beleidsplannen van de gemeente geëvalueerd met sleutelfiguren. De reactie (straks hyperlink naar de reactie) hierop ligt nu bij de gemeente.

Bijlagenboek – Literatuurverkenning en bevindingen uit interviews

Aanvullende bijlage bij literatuurhoofdstuk

Eindrapport – Sportmotieven en belemmeringen kwetsbare Utrechtse groepen

Inclusief communiceren

Vanuit het actieplan “Utrecht Zijn We Samen” (een inclusieve aanpak van radicalisering van de gemeente Utrecht en haar partners) werkt Saluti als trekker van dit project samen met Art.1 Midden Nederland, Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) en Hogeschool InHolland  aan de ontwikkeling van de toolkit “inclusief communiceren”. De toolkit biedt de mogelijkheid om het communicatiebeleid van de partners van UZWS te analyseren en te toetsen of deze communicatie-uitingen inclusief zijn. Dit project moet uiteindelijk bijdragen aan het verminderen van polarisatie in de stad Utrecht.

Aanpak eenzaamheid

Het MNU maakt zich zorgen over de toenamen van eenzaamheid onder Utrechters, met name (migranten)ouderen, jongeren met een bi-culturele achtergrond, de LHBTI+ doelgroep, mensen met een GGZ-problematiek en statushouders. De wethouder wil medio januari vanuit de gemeente een plan van aanpak gaan presenteren om dit tegen te gaan. Op 14 december heeft het MNU zijn advies aangeboden aan de wethouder. Saluti heeft hiervoor informatie en ervaringen opgehaald aan de hand van drie gesprekssessies met Marokkaanse vrouwen, Syrische statushouders en Turkse mannen. De adviesbrief ligt nu bij de gemeente.

De kracht van MZO’s

Migranten zelforganisaties (MZO’s) worden in toenemende mate benaderd om een schakel te zijn tussen de publieke instellingen en de migrantengemeenschappen. Echter missen vele MZO’s de professionaliteit om een gesprekspartner te zijn van de gemeente. Op vraag van sleutelfiguren liet Saluti onderzoeken wat de kracht van MZO’s is en welke professionaliteit zij nodig hebben om een brugfunctie te kunnen vervullen. Hieruit kwam het rapport en dit is aangeboden aan het College en de Raad. Daarnaast ligt er nu hierover een zorgbrief van Saluti bij de gemeente.

Superdiversiteit

Superdiversiteit is een overkoepelend thema dat vele facetten van onze samenleving raakt. In 2017 organiseerde Saluti een eerste conferentie erover. Zij verzochten ons hiermee door te gaan. Ook gaven zij aan behoefte te hebben aan meer (praktijk)kennis. Daar wordt nu een aanzet voor gemaakt. Ter voorbereiding zijn interviews met een aantal (ervarings-)deskundigen afgenomen.