Projecten

Cultuur sensitief werken in buurtteams

Dit is een project in opdracht van MNU onderzoek doen naar cultuur sensitief werken in buurtteams met buurtmedewerkers, ambtenaren, sleutelfiguren in de wijk en cliënten.

Reactie anti discriminatie agenda

Dit is een gevraagde zienswijze op de anti discriminatie agenda van de gemeente Utrecht. Wij blijven aandacht vragen voor mensen die het slachtoffer worden van discriminatie en uitsluiting op school, werk, sport en anderszins.

Huisvesting voor ouderen in Overvecht

In opdracht van het MNU en in goede samenwerking met ACO de mogelijkheden onderzoeken naar goede huisvesting voor onder andere allochtone ouderen in de wijk Overvecht

Reactie cultuurnota gemeente Utrecht 2016

Dit is een advies naar aanleiding van de cultuurnota en gunning en opschorting van subsidie voor culturele instellingen in Utrecht. Wij vragen aandacht voor initiatieven in de buurthuizen.

Etnisch ondernemerschap

In goed partnerschap met Artikel 1 MN onderzoeken wij waar ondernemers van allochtone afkomst tegen aanlopen. Dit naar aanleiding van een klacht die is binnengekomen bij Artikel 1.

Spiegels en ramen voor een inclusief Utrecht

Saluti heeft het boekje “Spiegels en ramen voor een inclusief Utrecht” ontwikkeld om de diversiteit in de kunst- en cultuursector te bevorderen. In dit boekje zijn diverse kunstmakers geïnterviewd over het thema en zijn hun initiatieven in het zonnetje gezet. De digitale versie van het boekje Spiegels en ramen voor een inclusief Utrecht Saluti kunt u downloaden.

Sport en integratie
De gemeente Utrecht heeft vorig jaar het onderzoeksbureau DSP gevraagd om een onderzoek te doen naar de sportbeoefening van diverse groepen; meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond, mensen met een chronische ziekte en ouderen in de stad. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd door in de wijken Overvecht, Noordwest en Zuidwest. Saluti heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit onderzoek door samen met de gemeente de juiste partij te kiezen die het onderzoek zou uitvoeren en door feedback te geven op het conceptrapport. Hieronder vindt u het definitief rapport:

Bijlagenboek – Literatuurverkenning en bevindingen uit interviews met wi.._

Aanvullende bijlage bij literatuurhoofdstuk bijlagenboek (def)

Eindrapport – Sportmotieven en belemmeringen kwetsbare Utrechtse groepen.._

Inclusief communiceren

Vanuit het actieplan “Utrecht Zijn We Samen” (een inclusieve aanpak van radicalisering van de gemeente Utrecht en haar partners) werkt Saluti ( trekker van dit project) samen met Art.1 Midden Nederland, Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) en Hogeschool InHolland  aan de ontwikkeling van de toolkit  “inclusief communiceren”. De toolkit biedt de mogelijkheid om het communicatiebeleid van de partners van UZWS te analyseren en te toetsen of deze communicatie-uitingen inclusief zijn. Dit project moet uiteindelijk bijdragen aan het verminderen van polarisatie in de stad Utrecht.