Adviezen

Hier is een overzicht van door Saluti uitgebrachte adviezen.

Advies aan het college van gemeente Utrecht over culturele diversiteit

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft Saluti een attenderingsbrief gestuurd naar de collegeonderhandelaars. In deze brief zijn adviezen geformuleerd aan het nieuwe college met betrekking tot de culturele diversiteit in de stad Utrecht. Thema’s zoals segregatie in het onderwijs, werkloosheid onder migrantenjongeren en cultuursensitief werken komen hierbij aan de orde.                      Attenderingsbrief nieuwe college 2018

Zorgbrief
Sinds 2016 monitort Saluti in samenwerking met de gemeente Utrecht de ontwikkelingen m.b.t. “cultuursensitief werken” bij de buurtteams. Saluti heeft in het verleden namelijk het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een verkenning te doen naar positieve voorbeelden en verbeterpunten voor verdere ontwikkeling van cultuursensitief werken voor de buurtteams. Op grond van de gesprekken met betrokken partijen zijn de toegankelijkheid, werkwijze, deskundigheid, personeelssamenstelling en de samenwerking onder de loep genomen. Hierbij is er advies gegeven aan de buurtteams. De toegankelijkheid en aansluiting van de buurtteams bij bewoners met een migratieachtergrond blijft echter voor verbetering vatbaar. Daarom heeft Saluti in het kader van de nieuwe aanbestedingen voor de buurtteams een brief geschreven naar de gemeente waarbij er aandacht wordt gevraagd voor dit thema. Hieronder vindt u zowel de zorgbrief als de verslagen van de rondetafelgesprekken.

Zorgbrief cultuursensitief werken ivm aanbestedingen 2018

Terugkoppeling rondetafelgesprek Saluti 9-2

Notitie Cultuursensitiviteit buurtteams Utrecht (002)

Eerdere adviezen: